/ Termes i condicions d’ús /

 1. Àmbit d’aplicació

1.1. Les següents Condicions generals d’ús (d’ara endavant, “CGU”) regeixen tots els contractes celebrats entre CAMERA MUSICAE SLU, amb domicili social al Moll de Lleida, bloc 2 oficina I, 43004 Tarragona; amb CIF.: G55709406 segons l’escriptura de Constitució, atorgada davant el notari de Barcelona Sr. Francisco Javier Hernández Alonso, amb número de protocol 466, de data 18/05/2017, i inscrita al Registre de Tarragona, al volum 3019, foli 109, pàgina T51524, és el propietari d’aquest lloc web (www.filharmonia.digital). Podeu trobar més informació sobre la identitat (número de registre mercantil, representació legal) i les dades de contacte de CAMERA MUSICAE SLU a la identificació del proveïdor.

1.2. Aquestes CGU, la política de privadesa i el registre constitueixen l’acord íntegre realitzat entre CAMERA MUSICAE SLU i el CLIENT. No s’apliquen disposicions addicionals o diferents del CLIENT, fins i tot si CAMERA MUSICAE SLU no s’hi oposa explícitament.

 1. Serveis de transmissió

2.1. CAMERA MUSICAE SLU proporciona accés a www.filharmonia.digital, basat en tarifes per a enregistraments de concerts de subscripció i no subscripció de la Franz Schubert Filharmonia per a la seva transmissió per Internet. A l’arxiu, s’oferiran enregistraments de concerts com a vídeos sota demanda. L’accés als concerts en directe es concedeix mitjançant una transmissió en directe.

2.2. El senyal de vídeo de la FILHARMONIA/dh es produeix en alta definició i s’ha codificat per a la transmissió a Internet. En funció de la connexió a Internet del CLIENT, pot triar entre diferents nivells de qualitat de transmissió.

2.3. La FILHARMONIA/dh decidirà independentment quins concerts s’ofereixen en directe o com a vídeo a la carta a la FILHARMONIA/dh. El CLIENT no tindrà dret a reclamar que certs enregistraments de concerts es posin a disposició a la Sala de Concerts Digital, fins i tot si FILHARMONIA/dhha anunciat prèviament aquesta disponibilitat. A més, FILHARMONIA/dh es reserva el dret d’eliminar determinats continguts de l’arxiu per motius legals i / o d’excloure determinats continguts de l’oferta de serveis de transmissió per motius legals (Geoblocking).

2.4. El subministrament d’accés a Internet que sigui necessari per a l’ús dels serveis de transmissió definits a les seccions 2.1 i 2.2 no estarà subjecte al contracte entre el CLIENT i FILHARMONIA/dh.

 1. Inscripció

  3.1. El CLIENT pot utilitzar els serveis de transmissió oferts per FILHARMONIA/dh únicament prèvia inscripció com a usuari de la FILHARMONIA/dh. Només es poden inscriure les persones majors d’edad que també siguin legalment competents per a fer-ho.

  3.2. El registre es realitza mitjançant els dispositius habilitats per Internet del CLIENT a www.filharmonia.digital. Per registrar-se, el client ha de proporcionar les dades següents: títol, nom, cognoms, adreça de correu electrònic, país i (si cal) una contrasenya.  Si el CLIENT està registrat en altres serveis en línia i FILHARMONIA/dh permet la transferència automàtica de dades, el CLIENT pot fer que les seves dades es transfereixin automàticament amb permís explícit.

  3.3. En enviar el formulari d’inscripció emplenat, el CLIENT accepta aquest acord relatiu a l’accés a la sala digital de la Franz Schubert Filharmonia i a l’ús de serveis de transmissió (en endavant, “ACORD D’ÚS”).

  3.4. El CLIENT assegura que totes les dades introduïdes durant el registre són correctes i que no ha utilitzat dades de tercers. El CLIENT haurà de informar immediatament FILHARMONIA/dh de qualsevol canvi en les dades.

 1. Ús

4.1. L’ús dels serveis de transmissió està limitat a determinats continguts i temps. El CLIENT només pot transmetre vídeos per a ús privat.

 1. Subscripció

5.1. La subscripció només es podrà comprar amb prèvia inscripció com a CLIENT de la FILHARMONIA/dh. Per subscriure’s als serveis de transmissió, el CLIENT tria a subscripció fent clic al botó  “SUBSCRIBIR-TE ARA”. Aquest procés no constitueix una oferta contractual. L’entrada o subscripció només es reservarà. Fins i tot si feu clic al botó “CONTINUA” no constitueix una oferta contractual.

5.2. El CLIENT fa una proposta vinculant per finalitzar el contracte sobre l’ús de serveis de streaming quan fa clic al botó “COMANDAR AMB L’OBLIGACIÓ DE PAGAR”. Abans de fer la comanda, es torna a proporcionar al CLIENT un resum del contingut complet de la comanda (nom del producte, preu, import, intermediari i suma completa). El CLIENT pot corregir el mètode de pagament mitjançant el botó de canvi que es proporciona a la pàgina de visió general.

5.3. Un cop rebuda la comanda, el CLIENT rebrà un missatge de correu electrònic generat automàticament per FILHARMONIA/dh, confirmant la recepció de la comanda. Aquesta confirmació del rebut constitueix l’acceptació de l’oferta contractual i conclou la compra de l’entrada o subscripció (en endavant “ACORD DE COMPRA”). Al mateix temps, el tiquet/val es guardarà al compte de l’usuari i/o la subscripció será activada.

 1. Dret de revocació

Si el CLIENT és un consumidor, té dret a revocar la seva declaració d’intencions necessària per a la conclusió de l’ACORD D’ÚS i/o de cada ACORD DE COMPRA.El dret de revocació finalitza tan bon punt FILHARMONIA/dh hagi lliurat completament els serveis de transmissió.

 1. Ús dels serveis de transmissió, requisits tècnics

7.1. Els serveis de transmissió s’ofereixen per accedir a www.ocmdigitalhall.com

7.2. Per a una recepció sense problemes, el CLIENT necessita una connexió a Internet amb un ample de banda mínim de 2000 Kbit / s. No obstant això, es recomana un ample de banda de 6000 Kbit / s o més.

7.3. També es pot accedir als serveis de transmissió mitjançant determinats aparells de televisió, reproductors Blu-ray, dispositius mòbils i sistemes d’àudio equipats amb una connexió a Internet integrada. Aquesta oferta no és vinculant, pot variar i pot ser revocada en qualsevol moment per FILHARMONIA/dh.

7.4. Els dispositius i els requisits del sistema necessaris per a l’ús dels serveis de transmissió es mostren a www.filharmonia.digital.

7.5. El CLIENT pot accedir als serveis de transmissió de la FILHARMONIA/dh en diversos dispositius. No obstant això, la transmissió simultània no és possible. El CLIENT pot gestionar els aparells de televisió o altres sistemes de reproducció connectats al compte d’usuari a www.filharmonia.digital.

 1. Preus i entrades

8.1. El preu de la subscripció i el seu termini es desprenen de la presentació dels productes. Tots els preus són preus bruts, inclòs l’IVA legal corresponent vàlid en el moment de la comanda.

8.2. Abans que el CLIENT faci la comanda, el preu total de la comanda amb IVA inclòs es mostra en una pàgina web independent que resumeix la seva comanda.

 1. Pagament

9.1. El preu de compra s’ha d’abonar per endavant i s’ha de pagar immediatament després de finalitzar la comanda.

9.2. El CLIENT pot pagar per targeta de crèdit.

 1. Accedir a les dades

10.1. Les dades d’accés (adreça de correu electrònic i contrasenya) només poden ser utilitzades pel CLIENT. El CLIENT no pot transmetre les dades d’accés a un tercer. El CLIENT mantindrà en secret les seves dades d’accés i canviarà o farà que FILHARMONIA/dh canviï les dades, si s’assabenta que les seves dades d’accés s’han utilitzat malament. Això també s’aplica en casos que se sospita d’un mal ús.

10.2. El CLIENT serà responsable de tots els danys i perjudicis causats per un tercer que faci servir el seu compte, i en será fins a l’abast de fer-se’n responsable. El CLIENT és responsable de demostrar que no és culpable.

10.3. Si el CLIENT incompleix substancialment els deures d’atenció definits a la secció 10.1, OCM DIGITAL HALL pot (temporalment) bloquejar l’accés del CLIENT. Se n’informarà al CLIENT per correu electrònic.

 1. Garantia

11.1. FILHARMONIA/dh no assegura ni garanteix el correcte funcionament de la connexió a Internet ni el rendiment del dispositiu final utilitzat.

11.2. Si és factible, FILHARMONIA/dh eliminarà immediatament qualsevol avaria tècnica. Si un mal funcionament del servei fa que el CLIENT no pugui utilitzar la transmissió de vídeo segons els termes de l’ACORD D’ÚS o si el possible ús es veu considerablement afectat, FILHARMONIA/dh ofereix la següent compensació:

11.2.1. Si per motius tècnics no és possible la transmissió en directe, FILHARMONIA/dh proporcionarà al CLIENT la gravació corresponent com a vídeo sota demanda més endavant. Si això tampoc no és possible, l’extinció del ticket del CLIENT s’ampliarà 7 dies.

11.2.2. En cas de mal funcionament de la transmissió de vídeo a la carta, FILHARMONIA/dh permetrà al CLIENT accedir a la transmissió més endavant.

11.2.3. El dret de revocar el CONTRACTE DE COMPRA o de reduir el preu de compra si fallaven els serveis de substitució no queda afectat.

 1. Limitació de responsabilitat

12.1. FILHARMONIA/dh serà responsable, sense limitacions, dels danys intencionats o per negligència greu per part de la FILHARMONIA/dh, els seus representants legals o les persones que FILHARMONIA/dh utilitzi per complir la seva obligació. En la mesura que l’incompliment de l’acord d’ús sigui involuntari, la responsabilitat de la FILHARMONIA/dh es limitarà als danys i perjudicis típicament previsibles a la conclusió de l’acord d’ús per incompliment per negligència ordinària d’aquests deures derivats de la relació contractual que permeti en primer lloc el correcte compliment de l’ACORD D’ÚS, l’observança del  qual pot dependre regularment en el soci contractual i  la violació del qual posa en risc la finalitat prevista de l’ACORD DE L’ÚS (deures contractuals materials). Qualsevol responsabilitat no prevista expressament anteriorment, inclosa la responsabilitat per a les persones empleades en l’exercici d’una obligació i els agents substitutaris, serà rebutjada.

12.2. La limitació i exclusió de responsabilitat acordades a l’apartat 12.1 no s’aplicaran en casos de lesions vitals, del cos i de la salut, en cas d’inconformitat de les mercaderies si FILHARMONIA/dh ha donat una garantia de la qualitat del producte o casos en què FILHARMONIA/dh hagués ocultat de manera fraudulenta el defecte material del producte. La responsabilitat de la Llei de responsabilitat civil per productes no es veurà afectada.

13. Termination of the AGREEMENT OF USAGE

13.1. El CLIENT podrà rescindir el CONTRACTE D’ÚS en qualsevol moment fins a finals de mes. El seu dret a rescindir-lo per causa justificada no es veu afectat.

13.2. FILHARMONIA/dh pot rescindir l’ACCORD D’ÚS en qualsevol moment mitjançant un preavís de 2 setmanes a final de mes, però com a màxim fins al final del període de validesa de qualsevol entrada o subscripció adquirida pel CLIENT d’acord amb la Secció 4.2. El dret de la FILHARMONIA/dh a finalitzar per causa justificada no queda afectat. En particular, FILHARMONIA/dh tindrà dret a finalitzar per causa justificada si el CLIENT incompleix aquests CGU. En cas de cancel·lació per causa justificada, tots els tiquets i vals que eren vàlids en el moment de l’avís de resolució quedaran invàlids. A més, totes les subscripcions caduquen a finals de mes. Les quotes que ja s’hagin pagat no es retornaran.

13.3. Després de la cancel·lació del CONTRACTE D’ÚS, el CLIENT ja no podrà accedir a la sala digital Franz Schubert Filharmonia. El seu compte se suprimirà.

13.4. Qualsevol avís de resolució s’ha de fer en forma de text (per escrit, no cal signatura, per exemple, correu electrònic, fax..).

 1. Protecció de dades

FILHARMONIA/dh recopila i emmagatzema qualsevol dada necessària per a fins comercials. Quan processa les dades personals del CLIENT, FILHARMONIA/dh compleix les disposicions legals aplicables. Per obtenir més informació, consulteu la política de privadesa.

 1. Copyrights

Tot el text, les imatges, els gràfics i / o els vídeos inclosos o disponibles a través de www.ocmdigitalhall.com i la seva disposició i presentació gràfica al lloc web estan subjectes a la legislació espanyola sobre drets d’autor i a altres actes de protecció. El CLIENT no pot utilitzar, distribuir ni modificar cap material disponible en aquest lloc web (per exemple, text o gràfics) sense el consentiment previ explícit de la FILHARMONIA/dh en forma escrita (per escrit, es requereix signatura).

 1. Esmenes

FILHARMONIA/dh té el dret a modificar aquestes CGU en qualsevol moment, tret que es refereixin a estipulacions materials de la relació contractual (com ara la naturalesa, l’abast, el termini i la cancel·lació). Aquestes modificacions són necessàries, entre altres coses, en cas de mancances normatives (per exemple, per canvis en la llei; les decisions judicials que consideren aquestes CGU nul·les). Es notificarà al CLIENT aquestes modificacions en forma de text (per escrit, no cal signatura, per exemple, correu electrònic, fax) com a màxim 6 setmanes abans que entrin en vigor. Les esmenes es consideren aprovades pel CLIENT si no s’hi oposa dins de les 6 setmanes posteriors a la notificació. Si s’oposa, les esmenes no passen a formar part de l’acord entre les parts i el CONTRACTE D’ÚS es manté sense canvis. FILHARMONIA/dh assenyalarà expressament la possibilitat d’oposició i compliment en el termini de 6 setmanes. El dret de cancel·lació no es veu afectat.

 1. Llei aplicable

Aquestes CGU, ACORD D’ÚS i tots els ACORDS DE COMPRA (per a tiquets, subscripcions o vals) entre FILHARMONIA/dh i el CLIENT es regiran per les lleis del Govern d’Espanya. El Conveni sobre contractes de venda internacional de mercaderies no s’aplica.

 1. Disposicions finals

18.1. Qualsevol canvi i suplement a les CGU requereix un formulari de text (per escrit, no cal signatura, per exemple, correu electrònic, fax) per ser efectius.

18.2. En cas que qualsevol disposició d’aquestes CGU no sigui vàlida, això no afectarà la validesa de la resta de disposicions de les CGU.

18.3. Quan es permeti legalment, el lloc d’execució i el lloc de jurisdicció exclusiu per a totes les controvèrsies entre les parts serà Espanya.

 1. Identificació del proveïdor

La nostra informació de contacte és:

Camera Musicae SLU
Moll de Lleida, bloc 2 oficina I
43004 Tarragona
B55709406

E-mail: info@filharmonia.digital
Telèfon: +34 877 020 051